Home     |     Foto's    |    Prijzen  |    Contact en Route |  Alg Voorwaarden  |   Ombudsdienst   

 

* Lipo-filling

* Botox

* Rimpelbehandelingen

Mail

06 - 200 04 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene  Voorwaarden

I Algemeen

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cosmetisch Medisch Centrum Lipocareģ gedane aanbiedingen en tussen Cosmetisch Medisch Centrum Lipocareģ  en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede de uitvoering hiervan. Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen en worden geacht deze Algemene Voorwaarden aan te vullen, zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  II Aanbiedingen

1.Aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien de aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, dat door de patiŽnt(e) wordt aanvaard, heeft Cosmetisch Medisch Centrum Lipocareģ het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van het aanbod te herroepen.

2.Een overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke acceptatie van de behandelingsovereenkomst door de patiŽnt(e) op een in de branche gebruikelijke wijze.

  III Prijzen

1.De prijzen worden vastgesteld bij acceptatie van de behandelingsovereenkomst.

2.De prijzen worden geacht te zijn genoteerd in Euroís. Indien een andere valuta op de factuur wordt vermeld, wordt deze aan Euroís gerelateerd tegen de dagkoers.

  IV Behandeling

1.Indien het niet mogelijk is, dat de behandeling op de overeengekomen dag plaatsvindt, is de opdrachtgever verplicht zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voor de behandeling, voor de overeengekomen aanvangsdatum Cosmetisch Medisch Centrum Lipocareģ te waarschuwen, bij uitblijven waarvan 75% van de behandelingskosten in rekening worden gebracht.

2.Indien Cosmetisch Medisch Centrum Lipocareģ  door overmacht, wijziging in de overeenkomst niet binnen de overeengekomen termijn de behandeling kan uitvoeren, wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

3.       Indien de patiŽnt(e) door overmacht zich niet kan laten behandelen, wordt binnen zes weken na herstel  een nieuwe afspraak gemaakt.

4.Indien de behandeling wordt vertraagd door omstandigheden die in redelijkheid voor rekening van de patiŽnt komen, dient de schade welke Cosmetisch Medisch Centrum Lipocareģ  lijdt voor rekening van de patiŽnt(e) te komen. Dit geldt eveneens bij  niet nakomen van art IV lid 3.

5.Indien een afgesproken consult van 30 minuten zonder berichtgeving of annulering binnen min 24 uur niet wordt nagekomen, worden de kosten van het consult in rekening gebracht bij patiŽnt(e). De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald.

  V Aansprakelijkheid

1.De vergoeding door Cosmetisch Medisch Centrum Lipocareģ  van de eventueel door de patiŽnt(e) geleden schade, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van de behandeling waarop de klacht betrekking heeft, tenzij de patiŽnt(e) bewijst dat de schade veroorzaakt is door opzet op grove schuld van de zijde van Cosmetisch Medisch Centrum Lipocareģ zelf, dan wel leidinggevende functionarissen waar deze voor verantwoordelijk is.

2.Aansprakelijkheid terzake bedrijfsschade/bedrijfsstagnatie wordt nadrukkelijk uitgesloten.

  VI Betaling

1.Betaling dient te geschieden:

a)       netto contant  vůůr aanvang van de behandeling en / of de operatieve ingreep of

b)      middels storting of overmaking op een door Cosmetisch Medisch Centrum Lipocareģ  aangewezen bank of postbankrekening. Het bedrag moet zijn ontvangen vůůr aanvang van de behandeling of van de operatieve ingreep.

2.Cosmetisch Medisch Centrum Lipocareģ  is gerechtigd indien de patiŽnt(e) in gebreke is 1% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening. Cosmetisch Medisch Centrum Lipocareģ is tevens gerechtigd, indien de patiŽnt(e)  in gebreke is het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen. Bovendien is Cosmetisch Medisch  Centrum  Lipocareģ  gerechtigd  voor elke herinnering ofwel aanmaning Ä 7,00 in rekening te brengen.

3.Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van een advocaat, deurwaarder of incassobureau, komen de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de patiŽnt(e). Dit houdt in dat de in gebreke zijnde patiŽnt(e), onverminderd eventuele proceskosten, terzake van de kosten veroorzaakt door zijn in gebreke zijn, direct een som van 15 % van de factuurwaarde, dan wel de werkelijke incassokosten, verschuldigd zal zijn met een minimum van Ä 35,00 exclusief BTW.

  VII Toepasselijk recht

1.Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.

2.Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt, met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen en een in het buitenland gevestigde patiŽnt(e) gesloten overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse rechter, die bevoegd is in het gebied waar de Cosmetisch Medisch Centrum Lipocareģ  is gevestigd.

  VIII Slotbepaling

1.In die gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.

2.Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.